Safety of journalists and human rights defenders

ประเทศไทย: การปฏิเสธข้อเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย
15.12.2022 1 min read

ประเทศไทย: การปฏิเสธข้อเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย

Click here to go to article
ประเทศไทย: 13 องค์กรแสดงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ
01.09.2021 4 min read

ประเทศไทย: 13 องค์กรแสดงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา
31.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา

Click here to go to article
ประเทศไทย: หยุดการคุกคามผู้นำประท้วง
08.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: หยุดการคุกคามผู้นำประท้วง

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
04.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Click here to go to article
ทลายความเงียบงัน: การกลับมาใช้กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ในประเทศไทย
04.03.2021 1 min read

ทลายความเงียบงัน: การกลับมาใช้กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ในประเทศไทย

Click here to go to article