ایران: برنامه اجرای اعدام‌ها به دنبال کشتار هولناک معترضان

ایران: برنامه اجرای اعدام‌ها به دنبال کشتار هولناک معترضان - Civic Space

Photo: @Vahid/ Twitter