လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ - Media

ကမာၻ႕ေနရာအနွံ႕တြင္လက္ခံထားသည္မွာ မီဒီယာသည္ ဒီမိုကေရစီႏွွင့္ သူႏွင့္ပတ္သက္ သည့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္ေနရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္သည္ ဟူ ေသာအခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာ မ်ားသည္ လူထုအတြက္အေရးၾကီးျပီးလူထုစိတ္၀င္စားမႈရွိေသာ အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ျပႆနာ မ်ားျဖစ္သည့္လူအခြင့္အေရးဆုိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊အစိုးရဌာနအတြင္းမရိုးသား မႈမ်ားႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွားယြင္းမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာျပႆနာရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ မွားယြင္းေသာရပ္တည္မႈမ်ား၊ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အရာရွိၾကီး မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ား၊ စသည့္ျပႆနာမ်ားကိုစံုစမ္းေဖၚထုတ္ရာတြင္အေကာင္းဆံုး ေသာအေန အထား တြင္ရွိသည္။ စင္စစ္တြင္လည္းအမ်ားစုေသာလူထုသည္ သူတို႕၏ေန႕စဥ္ဘ၀ မွအပ သတင္းအခ်က္မ်ားကို မီဒီမ်ားမွ တစ္ဆင့္သာရရွိသည္ဟုဆို လွ်င္မွားမည္မဟုတ္ေပ။

မီဒီယာ၏ယင္းအခန္းက႑သည္ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားထက္ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ပုိ၍အေရး ၾကီးသည္။ လူထုသည္ ပါတီမ်ားစြာ၏ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ျပိဳင္ဆိုင္ေနေသာျပႆနာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုသိရွိ ရန္ မီဒီယာ မ်ားကေပးေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ား အေပၚတြင္္အထူးတလည္မွီခိုေနၾကရသည္။  မီဒီယာသာမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာ အေျခခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုခ်ျခင္းမ်ား၊  မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲေပးရမည္ကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ပိုမိုခက္ခဲ မႈမ်ားျဖစ္လာေပမည္။

ထိုသို႕ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္မီဒီယာမ်ား၏လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းကိုခိုင္မာေစ ရမည္ျဖစ္သလို အကာအကြယ္လည္းေပးရမည္မွာ အလြန္႕အလြန္အေရးၾကီးေပသည္။ မီဒီယာ ဇာတ္ ေကာင္မ်ားျဖစ္သည့္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊အယ္ဒီတာမ်ားတို႕သည္ယင္းတို႕၏လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းကိုက်င့္သံုးႏို္င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာသတင္္းအခ်က္အလက္ရွာခြင့္နွင့္ရယူခြင့္တို႕သည္ မီဒီယာတို႕၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာ ဆိုခြင့္ကုိ ေလးစားလိုက္နာျခင္းအေပၚမူတည္သည့္အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

You can download the report here.

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ.

Posted In

This site is registered on wpml.org as a development site.