ျမန္မာျပည္အတြက္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေဆာ္ၾသလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္

ျမန္မာျပည္အတြက္  လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေဆာ္ၾသလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ - Civic Space

အာတီကယ္ ၁၉ သည္ ဒီမိုကေရစီ၏   အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈျပဳေသာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္  ဒီမိုကေရစီအတြက္ ပင္မအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး၊ အျခားအေရးႀကီးေသာ ဒီမိုကေရစီ ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။

အာတီကယ္ ၁၉ ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းအမည္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအခြင့္ အေရး ေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၉ မွ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႔သည္ လက္ရွိကာလတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္စြာရရွိခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈ၊ မီဒီယာ၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ကမ႓ာတစ္၀န္းရွိ အဖြဲ႕ ၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ၾကႊစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ ျမန္မာျပည္သူ႕ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကႊလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုစည္းကာ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႕အဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းရယူခြင့္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ရွင္းလင္းေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပသြား ရန္ျဖစ္သည္။ ဤညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေခ်ာင္းသာ၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ဤလမ္းညႊန္က သင့္ရည္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ရန္၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနကို သံုးသပ္ႏိုင္ရန္၊ ယင္းအေျခအေနတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေစႏိုင္သည္။.

ျမန္မာျပည္အတြက္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေဆာ္ၾသလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္.