ایران: راهنمای حقـوق شمـا و کارهایی که در صورت دسـتگیری میتوانیـد انجام دهید

راهنمای فوق برای دگرباشان جنسی ساکن ایران است و به شما اطلاعاتی درباره قوانین و راهکارهای عملی و قانونی در هنگام بازداشت شدن ارائه می کند.

راهنمای اطلاعات فوق بخشی از مجموعه سه قسمتی میباشد که برای دگرباشان جنسی ساکن مصر، ایران، و لبنان تهیه شده است – نگاهی بر قوانینی که شام را تحت تاثیر قرار میدهند، حقوق شام و کارهایی که در صورت دستگیری میتوانید انجام بدهید، و اطلاعاتی درباره سلامت جنسی.

نسخه PDF و فارسی این راهنما را در اینجا ببینید

اطلاع بیشتر از وضع امنیت دگرباشان جنسی در ایران مصر و لبنان