محدودیت اینرتنت آزادیهای آنالین پس از انتخاب مجدد حسن روحانی در ایران

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایران، تنها رسانههای اجتامعی مطرح
فیسبوک و توییرت بودند که رضیب نفوذ محدودی داشتند. کاربران این دو شبکه
اجتامعی بیشرت جوانان بودند و از سوی دیگر فیلرتینگ مانع دیگری برای نفوذ
بیشرت آنها بود.
در انتخابات سال ۹۶ اما تلگرام چند سالی بود که جای خود را باز کرده بود.
پیامرسانی که ویژگیهای شبکه اجتامعی را به نوعی با استفاده از کانالهایش
در خود جا داشت.
امروزه کاربران تلگرام تنها قرش جوان نیستند٬ بسیاری از این کاربران از
نسلهای پیشینند. کسانی که مطلقا با اینرتنت آشنایی ندارند و حتی منیتوانند
سایتی خربی را در مرورگر باز کنند. اما حاال به لطف گوشیهای هوشمند،
باالتر رفنت رسعت اینرتنت و عضویت در کانالهای مختلف خربی، میتوانند در
رسیعترین زمان ممکن به اخبار دسرتسی پیدا کرده و برگزیده آن را به آشنایان
خود ارسال کنند.
اصالح طلبان و اعتدالگرایان که طعم پیروزی نسبی در انتخابات مجلس را با
استفاده از در دسرتس بودن همین ابزار چشیده بودند، متام تالش خود را کردند
تا این بار نیز مسدود نشود. در حالی که رسانههای صوتی و تصویری به طور
سنتی در انحصار اصولگریان است، باز ماندن تلگرام و استفاده از آن به مثال
یک شبکه اجتامعی، برای اعتدالگرایان، اصالحطلبان و متحدان آنها اهمیتی
حیاتی داشت.
امکان ارتباط صوتی تلگرام به محض فعال شدن در ایران فیلرت شد اما آنها این
بار هم توانستند با جلوگیری از انسداد کانالها، گروهها و خاصیت پیامرسانی
تلگرام، این روزنه را باز نگه دارند و از آن برای ساماندهی نیروهای حامی خود
به خوبی استفاده کنند.
نیام اکربپور
گزارشگر حوزه فنآوری
مجری برنامه کلیک در بیبیسی فارسی

خلاصه کامل را بخوانید